دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 7، شهریور 1397، صفحه 1-55 
اهمیت و نقش سیستم‌های فیلتراسیون در آبگیری استخرهای پرورش میگو

صفحه 20-24

محمد خلیل پذیر؛ علی قوام پو؛ اشکان اژدهاکش پور؛ علی فتحی؛ مسعود بهنیا


مقایسه رشد همزمان سه گونه میگوی ببری سبز، سفیدهندی وسفید غربی در استان بوشهر

صفحه 33-37

قاسم غریبی؛ عقیل دشتیان نسب؛ اشکان اژدری؛ وحید یگانه؛ اله کرم محمدی؛ مصطفی صبوحی