اهداف و چشم انداز

چشم انداز:

بهبود سطح دانش فعالان صنعت صید و آبزی‌پروری میگوی کشور و معرفی یافته‌های کاربردی و قابل ترویج در صحنه تولید. 

اهداف:

 ایجاد ارتباط موثر بین مراکز و مجامع علمی و صنعت میگوی کشور، و انتقال یافته‌های تحقیقاتی پژوهشگران و یا تجارب کارشناسان صنعت میگوی کشور به بهره‌برداران و مروجان به زبانی ساده و کاربردی است.