اصول اخلاقی انتشار مقاله

مولف متعهد است که مقاله ارسالی را در هیچ مجله یا همایشی ارائه ننموده و این مقاله توسط ایشان و همکاران معرفی شده در بخش مولفین تهیه شده است.