اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عقیل دشتیان نسب

دکترای بهداشت و بیماری های آبزیان رئیس پژوهشکده میگوی کشور

adashtiannasabgmail.com

سردبیر

خسرو آیین جمشید

دکترای شیمی معدنی رئیس مرکز ملی تحقیقات میگوی عاری از بیماری خلیج فارس

kh.aeinjamshidareeo.ac.ir
0000-0001-6808-8967

h-index: 5  

اعضای هیات تحریریه

محمد افشارنسب

دکترای بهداشت و بیماری های آبزیان استاد تمام موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

mafsharnasabyahoo.com

محمود نفیسی بهابادی

دکترای تکثیر و پرورش آبزیان رئیس دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه خلیج فارس

nafisi2002gmail.com

عباس متین‌فر

دکترای زیست‌شناسی دریا معاون پژوهش و فناوری مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

a_matinfarhotmail.com

احسان کامرانی

دکترای شیلات دانشیار دانشگاه هرمزگان

ezas47gmail.com

نصیر نیامیمندی

دکترای زیست‌شناسی و اکولوژی دریا دانشیار پژوهشکده میگوی کشور

nniamaimandiyahoo.com

مهرداد فرهنگی

دکترای تغذیه آبزیان دانشیار دانشگاه تهران

medfarhangiut.ac.ir

امین اوجی فرد

دکترای تکثیر و پرورش آبزیان دانشیار دانشگاه خلیج فارس

oujifardpgu.ac.ir

علی محمد صنعتی

دکترای منایع طبیعی و علوم دریایی استادیار پژوهشکده خلیج فارس

sanatipgu.ac.ir

مریم میربخش

دکترای میکروبیولوژی استادیار پژوهشکده میگوی کشور

maryam.mirbakhshgmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

جهانگیر شاهینی

دکتری مدیریت بازرگانی مدیر کل مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان بوشهر

jahangirshahinigmail.com

رضا حسین پور

کارشناسی ارشد باغبانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی استان بوشهر

rh00538yahoo.com