جایگاه و نقش شاه میگوآب شیرین در آبزی پروری کشور

نوع مقاله: مقاله ترویجی

چکیده

شاه میگو از جمله آبزیانی است که علاوه بر اهمیت اقتصادی و ارزش غذایی، جزو پالایشگرهای آبهای یوتروف به حساب     می آید، از این رو سالیان زیادی است که از نظر تحقیقاتی مورد توجه جوامع علمی بوده است .ده پایان (Decapoda) از جمله گروه های وسیع سخت پوستان هستند که حدود 1200 جنس و نزدیک به ده هزار گونه از آنها تا کنون از سراسر جهان شناسایی و گزارش شده است که تنها ده درصد آنها در آب شیرین و یک درصد خشکی زی هستند. ده پایان به سه خانواده اصلی تقسیم می شوند که Astacidae و Cambaridae در نیمکره شمالی و Parastacidae در نیمکره جنوبی پراکنش دارند.گونه شاه میگو دراز آب شیرین(Astacus leptodactylus) تنها گونه از جنس Astacus در ایران می باشد که در دریاچه سد ارس پراکنده می باشد. از این گونه چهار زیرگونه معرفی شده اند:Astacus leptodactylus leptodactylus،Astacus leptodactylus eichwaldi،Astacus leptodactylus salinus، Astacus leptodactylus cubanicus ؛ که در این بین دریاچه سد ارس زیستگاه زیر گونه A. Leptodactylus leptodactylus  محسوب می شود. 

کلیدواژه‌ها