مقایسه رشد همزمان سه گونه میگوی ببری سبز، سفیدهندی وسفید غربی در استان بوشهر

نوع مقاله: مقاله ترویجی

چکیده

پرورش هم زمان دو گونه میگوی بومی ببری سبز (Penaeussemisulcatus) و سفید هندی (Fenneropenaeusindicus) با گونه غیر بومی سفید غربی (Litopenaeusvannamei) در سال 1387 در استخرهای خاکی در ایستگاه تحقیقاتی میگوی سایت حله انجام گرفت. میزان ذخیره سازی در سه گونه25قطعه در متر مربع، طول دوره پرورش 110 روز، میانگین فاکتورهای مورد بررسی دما آب 30 درجه سانتیگراد و شوری46 تا 48 قسمت در هزار اندازه گیری شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده رشد بیشتر میگوی سفید غربی با میانگین وزن 6/2±88/17 گرم در مقایسه با دو گونه دیگر سفید هندی 1/2±66/14 گرم و ببری سبز49/1±77/7گرم بود، همچنین میانگین تولید در هکتار برای سه گونه به ترتیب 3033، 1983 و 848 کیلوگرم محاسبه گردیده است. میگوی سفید غربی از ضریب تبدیل غذایی بهتری (1/1) نسبت به میگوی سفید هندی48/1 و میگوی ببری سبز15/2 برخوردار بود. نتایج نشان داد که پرورش گونه سفیدغربی در مقایسه با دو گونه دیگر با توجه به رشد بیشتر از نظر اقتصادی بهتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها