آشنایی با روش گشایش و ممنوعیت فصل صید میگوی ببری سبز در آبهای استان بوشهر

نوع مقاله: مقاله ترویجی

چکیده

میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus De Haan, 1844) یکی از مهمترین گونه های میگو در ایران و در آبهای خلیج فارس می باشد. این گونه ارزش اقتصادی بالایی داشته و به عنوان ذخیره ای با سوددهی بالا در بازار جهانی معامله می گردد. میگوی ببری سبز دارای عمر کوتاهی بوده و حضور آن در آبهای استان‌ بوشهر در بازه زمانی محدودی اتفاق می افتد. بدین لحاظ برداشت از این ذخیره بایستی با مدیریت صحیح صورت گیرد تا از صدمات بیشتر به ذخیره جلوگیری گردد. با انجام گشت های دریایی، میانگین طولی کل ذخیره محاسبه شده و سپس با استفاده از واریانس یا پراکندگی طولی ذخیره، طول مناسب در زمان گشایش زمان صید محاسبه می گردد. سپس از فرمول رشد ون برتالانفی، ضریب رشد و طول مجانب میگو ببری استفاده نموده و زمان لازم برای رشد میگو از طول اولیه (قبل از گشایش صید) به طول ثانویه (در ابتدای فصل صید میگو) محاسبه می گردد. از اطلاعات صید تجاری لنجهایی که در طول فصل صید میگو صید می نمایند، استفاده شده و روند کاهش ذخیره تعقیب می گردد. وقتی صید در واحد تلاش به 40 کیلوگرم لنج- روز برسد، پیشنهاد ممنوعیت صید میگو به شیلات و صیادان اعلام می گردد.

کلیدواژه‌ها