انواع آهک و اهمیت آن در مزارع پرورش میگو

نوع مقاله: مقاله ترویجی

چکیده

اسیدیته و قلیاییت از جمله عواملی هستند که بر حیات تمامی جاندارانبه خصوص آبزیانموثرمی باشند.در شرایط طبیعی،نوسانات این عوامل به کمک ترکیبات مختلف از جمله کربنات‌ها و بی‌کربنات‌ها تعدیل شده و از افزایش ناگهانی این عوامل ممانعت می گردد. مزارع پرورش میگو، به دلیل وجود فضولات و مواد غذایی مصرف نشده و تراکم زیاد آبزی، شرایط مناسبی برای تولید اسیدهای مختلف آلی و معدنی از جمله دیهیدروژن سولفید و اسید کربنیک ایجادمی‌کنند. مواد فوق در طی دوره پرورش با مصرف بی کربنات‌ها و کربنات‌ها و همچنین هوادهی مناسب تعدیل می شوند.در طی دوره آماده‌سازی و پرورش آبزیان، از انواع آهک‌های کشاورزی و صنعتیبه منظور حفظ و جبران قلیاییت استخرها استفاده می‌گردد. بررسی‌های انجام شده گویای آن است که در طی دوره آماده سازی،استفاده از پودر سنگ (کربنات کلسیم) می‌تواند ضمن افزایش میزان قلیاییت، بستر استخر را در مقابل فرآیندهای حاصل از خاک سیاه مقاوم‌تر نماید در حالی‌که طی دوره پرورش و ضد عفونی،آهک صنعتی یا آهک کشته در تنظیم نوسانات اسیدیته و قلیاییت آب موثر می باشد.

کلیدواژه‌ها