دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 14، بهمن 1400، صفحه 1-53 
تاثیر تور ترال میگو گیر بر زیست بوم دریایی،مشکلات و راه حل های پیشنهادی

صفحه 45-51

مهرزاد کشاورزی فرد؛ مسلم شریفی نیا؛ غلام مرادی؛ علی مبرزی