دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 13، مهر 1400، صفحه 1-52