تاثیر تور ترال میگو گیر بر زیست بوم دریایی،مشکلات و راه حل های پیشنهادی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

بوشهر - بهمنی -انتهای خواجه ها - پژوهشکده میگوی کشور

چکیده

یک چهارم از صید صید با تور ترال کف تقریبا آبزیان را در جهان تشکیل میدهد، اما ممکن است اثرات تخریبی قابل توجه و ناخواستهای بر روی زیستگاهها، موجودات زنده بستر دریا و دیگر آبزیان داشته باشد. اقدامات مدیریتی و همچنین اقدامات و همکاریهای داوطلبانه 
صیادان میتواند تا حدودی این تأثیرات را کاهش دهد و به تحقق اهداف صید پایدار و مسئولانه و همچنین حفاظت و مدیریت 
زیست محیطی کمک کند. از جمله این موارد میتوان تغییرات در طراحی و عملکرد تور ترال، کنترلهای مکانی و زمانی و مدیریت 
تلاش صیادی و صید سهمیه ای را نام برد. دست‌یابی یا عدم دست‌یابی به اهداف از پیش طراحی شده در خصوص کاهش اثرات تور ترال میگوگیر بستگی به این دارد که تا چه اندازه مدیریت صنعت صید و صیادی به اهداف خود دست یافته است و چه زیرساختهای 
نرمافزاری و سختافزاری بصورت بالقوه و بالفعل در حال حاضر وجود دارد. این پژوهش راهنماییها و دستورالعملهایی برای شناسایی بهترین روشها و شیوه‌ها برای مدیریت صید با تور ترال ارائه میکند و نشان میدهد که بهترین شیوه‌ها و احتمال کاهش اثرات تور ترال به اهداف و اولویتهای مدیریت محلی، منطقهای و ملی و همچنین ارزشها، دانش و نگرشهای اجتماعی و منابع برای اجرا، بستگی دارد. 

کلیدواژه‌ها