تاثیر زمان نگهداری در سردخانه بر کیفیت شاه میگوی سد ارس (Astacus leptodactylus)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی

چکیده

در این تحقیق اثر زمان نگهداری در سردخانه 18- درجه بر روی کیفیت خرچنگ دراز آب شیرین (شاه میگوی سد ارس) به مدت 120 روز بررسی شد. بر روی نمونه ها آزمایش های چشایی، شمارش کلی باکتری ها ، TVN ، pH و PV بر اساس یک برنامه زمانبندی شده انجام گرفت. نتایج بدست آمده از این آزمایش ها نشان داد که شاه میگوی سد ارس به مدت 60 روز دارای طعم، بو و مزه و رنگ طبیعی بوده و تعداد باکتری های آن از 104×21/2 به 102×01/2 کلنی در گرم و pH آن از 2/7 به 9/7 ، و TVN از2/19 به 36 میلی گرم در صد گرم و پراکسید از 6/1 به 4/2 میلی اکی والان در کیلوگرم در مدت 120 روز تغییر نمودند. نتایج این آزمایش ها بر روی شاه میگوی سد ارس نشان داد که این میگو در سردخانه 18- درجه فقط به مدت 30 روز دارای کیفیت طبیعی بوده و قابل استفاده می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات