مقایسه میگوی ژاپنی (Marsupenaeus japonicus) و پا سفید غربی (Litopeanaues vannamei) از نظر معیارهای تکثیر و پرورش با رویکرد امکان سنجی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تخصصی بهداشت آبزیان، بخش علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 معاونت آبزی پروری، اداره کل شیلات خوزستان، اهواز، ایران.

3 اداره توسعه میگو و آبزیان دریایی، اداره کل شیلات خوزستان، آبادان، ایران.

چکیده

میگوی ژاپنی (Marsupenaeus japonicus) از میگوهای دریایی است که به عنوان یکی از گونه‌های معتدله تا نیمه گرمسیری شناخته می‌شود و دمای پایین آب را بهتر از هر گونه‌ی میگوی تجاری دیگر تحمل می‌کند. این گونه یکی از نخستین میگوهایی است که در محیط اسارت، پروار بندی و مولدسازی شده است. نوشتار پیش رو تلاشی است برای معرفی ویژگی‌های تبارشناختی و زیستی این گونه و جستاری است بر معیارهای با اهمیت در چرخه زندگی، مراحل تکثیر، پرورش و مولد سازی آن که با تاکید بر مقایسه با میگوی پا سفید غربی (Litopeanaues vannamei) بپردازد. یافته‌های این مطالعه می‌تواند به امکان سنجی جایگزینی و یا معرفی گونه‌های جدید به فهرست آبزیان پرورشی کشور منجر گردد. به نظر می‌رسد که آوردن مولد، آغاز فرایند تکثیر و پرواربندی میگوی ژاپنی برای کناره‌های دریای خزر در مکان‌هایی که برای میگوی وانامی میسر نیست (از نظر شرایط محیطی)، با در نظر گرفتن تمامی ضوابط زیست محیطی می‌تواند توان تولیدی صنعت میگوی کشور را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات