دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 11، فروردین 1399، صفحه 1-65 
مبانی هوادهی در استخرهای پرورش میگو

صفحه 4-13

علی قوام پور؛ وحید یگانه؛ سمیرا مبارکی


انواع آهک و استفاده آن در آبزی پروری

صفحه 14-25

مریم معزی؛ محمدرضا زاهدی؛ کیومرث روحانی قادیکلایی؛ عیسی عبدالعلیان؛ سجاد پورمظفر؛ مسعود غریب نیا


اهمیت کاهش استرس در پرورش میگوی پا سفید(Penaeus vannamei) و ارتباط آن با بروز بیماری لکه سفید در استان هرمزگان

صفحه 26-32

محمدرضا زاهدی؛ کیومرث روحانی قادیکلایی؛ عبدالرسول دریایی؛ سجاد پورمظفر؛ مسعود بارانی؛ مریم معزی؛ عیسی عبدالعلیان؛ سیامک بهزادی؛ محسن گذری


ضوابط و معیارهای مدیریت بهداشتی مراکز مولدسازی میگو

صفحه 43-48

سید رضا سید مرتضایی؛ عباس متین فر؛ بابک قائدنیا؛ محمود حافظیه؛ منصور شریفیان


نقش روی در جیره غذایی و عملکرد تولیدمثلی ماهی قزل آلا

صفحه 55-63

اسماعیل کاظمی؛ رقیه محمودی؛ جواد مهدوی؛ حسین مرادیان؛ عبدالحمید حسینی