دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1-49 
بررسی بیماری‌های مهم و ویرانگر صنعت میگو

صفحه 13-20

علیرضا قائدی؛ رقیه محمودی؛ اسماعیل کاظمی؛ سید عبدالمجید حسینی


صید و پرواربندی پرولوس و شاه‌میگوی جوان اولیه Panulirus homarus

صفحه 43-47

گل محمد بلوچ؛ تیمور امین راد؛ اشکان اژدهاکش پور