دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 9، شهریور 1398، صفحه 1-54 
تکثیر گونه های زینتی میگو به عنوان یک فعالیت نوین اشتغالزا

صفحه 9-12

اشکان اژدری؛ محمد خلیل پذیر؛ علی قوام پور؛ چنگیز اژدهاکش