تولید محصولات زیست فناورانه دریایی از ضایعات آبزیان

نویسنده

پژوهشکدة میگوی کشور، مؤسسة تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج ‏کشاورزی، بوشهر، ایران

چکیده

سالانه بطور بالقوه حدود 70 میلیون تن ضایعات از آبزیان در جهان و حدود 500 هزار تن ضایعات آبزیان در جمهو.ری اسلامی ایران تولید می شود. بخش اعظم این ضایعات بدون استفاده از بین می رود. میانگین قیمت هر کیلوگرم آبزیان پرورشی مختلف شامل؛ میگو، ماهی کپور، ماهی تیلاپیا، صدف و جلبک به ترتیب حدود 4/6، 1/2 ، 9/1، 6/1 و 4/0 دلار است، در حالیکه قیمت هر کیلوگرم محصولات زیست فناورانه دریایی استخراج شده از آنها شامل؛ استاگزانتین[1]، فوکوئیدان[2]، کیتوزان[3]، آلجینات[4]، آگار[5]، کاراگینان[6]، کلاژن[7]، چربی های اشباع نشده مانند امگا 3 [8]و ژلاتین[9] به ترتیب 1000، 700، 500، 80، 50، 50، 20 و 10 دلار می باشد. تولید محصولات زیست فناورانه دریایی یکی از مولفه های توسعه دریا محور کشورهای ساحلی و از محرکه های اقتصاد دانش بنیان و غیر نفتی است که در سال های اخیر تاکید بسیاری بر این راهبرد شده است. لذا ضرورت دارد باهدف توسعه اشتغال مولد و دریا پایه، سرمایه گذاری در این حوزه با هدف تولید محصولات زیست فناورانه با ارزش افزوده بالا از ضایعات آبزیان صورت پذیرد.
 
[1] Astaxanthin
[2] Fucoidan
[3] Chitosan
[4] Alginate
[5] Agar
[6] Carrageenan
[7] Collagen
[8] Omega 3
[9] Gelatin

کلیدواژه‌ها