پرورش میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در آب شیرین چاه ، در شهرستان رودان (استان هرمزگان)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 بندرعباس، اداره کل شیلات هرمزگان

2 مجتمع آبزی پروری چالباش رودان

3 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور،سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

این تحیق با هدف بررسی امکان پرورش میگوی وانامی در آب شیرین چاه در منطقه رودان و در مجتمع آبزی پروری چالباش، در  5 استخر بتونی 8 ضلعی با مساحتی به میزان 45 متر مربع و جمعا 225 متر مربع مفید و عمق آبگیری 1 متر و با تراکم 400 قطعه در متر مربع در شهریور 1399 انجام گردید. آبگیری بوسیله آب چاه کشاورزی و با قدرت دبی 20 لیتر بر ثانیه با میزان هدایت الکتریکی 2800 میکروموس بر ثانیه بود. غذادهی و تغذیه بوسیله غذای استاندارد انجام گرفت و میزان رشد وبازماندگی تا 111 روز دوره پرورش مورد سنجش قرار گرفت. میانگین رشد در استخرها 15/11 گرم بدست امد که از نظر رشد با یکدیگر اختلاف معناداری نداشتند و میانگین بازماندگی نیز 47/53% حاصل گردید. نتایج این بررسی نشان داد که آبهای کشاورزی و بخصوص چاههای لب شور می تواند پتانسیل خوبی برای پرورش میگوی پاسفید غربی در استان هرمزگان باشد.

کلیدواژه‌ها