بررسی و مقایسه درصد چشم زدگی ولقاح تخمهای حاصل از مولدین قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) نروژی و ایرانی

نوع مقاله: مقاله ترویجی

چکیده

نظر به اهمیت تخم  چشم زده ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در توسعه و گسترش صنعت پرورش آبزیان سرد آبی در کشور و با توجه به ورود بی رویه تخمهای وارداتی به کشور و تبلیغات سوء ناشی از بهتر بودن این تخمهای وارداتی تحقیقی در خصوص درصد چشم زدگی و لقاح تخمهای حاصل از مولدین موجود در کشور در مقایسه با مولدین نروژی صورت گرفت. در این تحقیق تخمهای لقاح یافته حاصل از تعداد 50 مولد ایرانی و نروژی در تکثیر خارج از فصل(رژیم نوری) تا مرحله درصد لقاح و چشم زدگی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله درصد لقاح تخم های حاصل از مولدین ایرانی و نروژی به طور مساوی %95که اختلاف معنی داری مشاهده نگردید و نتایج حاصل از چشم زدگی تخمهای حاصل از مولدین ایرانی و نروژی به ترتیب 32/2 ± 11/92و 08/7 ± 37/82 که اخلاف معنی داری در دو گروه مشاهده گردید. نتایج حاکی از  کیفیت بهتر و درصد چشم زدگی بالاتر تخمهای مولدین ایرانی بوده است.

کلیدواژه‌ها