پرورش توام خامه ماهی ومیگو‎ ‎به منظور افزایش راندمان استخر وکاهش تلفات بیماری ‏ویروسی لکه سفید

نوع مقاله: مقاله ترویجی

چکیده

این پژوهش به منظور فراهم کردن شرایط مطلوب زیست و بدست آوردن بازدهی بیشتر مزارع پرورشی میگو انجام گرفته  ، پنج استخر  پرورشی نیم هکتاری آماده سازی ودر هر  استخرهایکصد هزار قطعه پست لارو 12 روز میگو ی سفید هندی پس از آداپتاسیون پارامتر های فیزیکوشیمیایی آب ذخیره سازی و غذادهی بر اساس جداول متیو بریچ انجام گردید. بعداز 45 روز از شروع دوره پرورشی در سه استخر از آنها که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند در هریک 360 قطعه بچه ماهی خامه ماهی 50 گرمی اضافه شد. بچه ماهی خامه ماهی از تیاب هرمزگان صید و72 ساعت قطع غذادهی شده بودند وتوسط تانکر منقل شدند.بعد از گذشت 40 روز از ذخیره سازی ماهیها در استخر (85 روز از شروع دوره پرورشی) میگوها دچار بیماری لکه سفید ویروسی شدند در همه استخرها  بیماری لکه سفید بروز و تستها   PCRبیماری را تایید نمود . دو استخری که بدون ماهی بودند دارای  تلفات بالایی داشتند ولی سه استخر ی استخرهایی که همراه میگوها دارای خامه ماهی بودند هم رشد بهتر وهم بازماندگی بیشتری را نشان می دادند.

کلیدواژه‌ها