کلیدواژه‌ها = کارخانه تولید غذا و فرموله نمودن غذا
صنعت تولید خوراک (غذای) میگوی پرورشی در جهان و ایران با تاکید بر آینده نگری

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 9-14

اشکان اژدری؛ محمدرضا میرزائی؛ قاسم رحیمی