کلیدواژه‌ها = کیفیت حسی
ترویج مصرف فرآورده تخمیری سس میگو

دوره 6، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 23-28

مینا سیف زاده