نویسنده = علی مبرزی
تاثیر تور ترال میگو گیر بر زیست بوم دریایی،مشکلات و راه حل های پیشنهادی

دوره 6، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 45-51

مهرزاد کشاورزی فرد؛ مسلم شریفی نیا؛ غلام مرادی؛ علی مبرزی