سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

خواننده گرامی

در صورت تمایل می توانید با تکمیل فرم اشتراک فصلنامه و ارسال آن به آدرس پستی یا الکترونیکی زیر به جمع مشترکان فصلنامه میگو و سخت پوستان بپیوندید.

 

راهنمای اشتراک

  برای اشتراک هر شماره فصلنامه مبلغ 25000 ریال (دانشجویان 15000 ریال) را به حساب مهر گستر شمارة 678439311 نزد بانک کشاورزی شعبة شیلات به نام درآمدهای اختصاصی پژوهشکدة میگوی کشور واریز نموده و رسید بانک را همراه با برگ درخواست یا تصویر فرم تکمیل شده ( همراه با کپی کارت تحصیلی برای دانشجویان) به نشانی بوشهر، بزرگراه آیت ا... طالقانی، پژوهشکده میگوی کشور، دفتر فصلنامه میگو و سخت پوستان، صندوق پستی 1374، تلفن- نمابر: 07733326686 یا پست الکترونیکی scj@areo.ir ارسال فرمایید.

 

 

نام و نام خانوادگی:                                                        مدرک تحصیلی:

پست الکترونیکی:                                                              تلفن تماس:

نشانی پستی:

تقاضای اشتراک  .....  نسخه از دوره  ؛  شماره  ؛ سال انتشار  ........  فصلنامه میگو و سخت پوستان را دارم.