اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عقیل دشتیان نسب

دکترای بهداشت و بیماری های آبزیان رئیس پژوهشکده میگوی کشور

adashtiannasabgmail.com

سردبیر

خسرو آیین جمشید

دکترای شیمی معدنی معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده میگوی کشور

kh.aeinjamshidareeo.ac.ir
0000-0001-6808-8967

h-index: 6  

اعضای هیات تحریریه

عباسعلی مطلبی

دکترای بهداشت و بیماری های آبزیان استاد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

motalebiifro.ir

محمد افشارنسب

دکترای بهداشت و بیماری های آبزیان استاد تمام موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

mafsharnasabyahoo.com

احسان کامرانی

دکترای شیلات دانشیار دانشگاه هرمزگان

ezas47gmail.com

رحیم پیغان

بهداشت و بیماریهای آبزیان استاد دانشگاه شهید چمران

peyghan_rscu.ac.ir

عباس متین‌فر

دکترای زیست‌شناسی دریا معاون پژوهش و فناوری مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

a_matinfarhotmail.com

نصیر نیامیمندی

دکترای زیست‌شناسی و اکولوژی دریا دانشیار پژوهشکده میگوی کشور

nniamaimandiyahoo.com

مهرداد فرهنگی

دکترای تغذیه آبزیان دانشیار دانشگاه تهران

medfarhangiut.ac.ir

امین اوجی فرد

دکترای تکثیر و پرورش آبزیان دانشیار دانشگاه خلیج فارس

oujifardpgu.ac.ir

مدیر داخلی

آرش حق شناس

مدیریت محیط زیست پژوهشکده میگوی کشور

haghshenas.arashgmail.com