بررسی تغییرات سلولهای جنسی ماده درمیگوهای وانامی پرورشی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

پژوهشکده میگوی کشور - بوشهر

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تغییرات اووسیتهای میگوهای وانامی در یک دوره 7 ماهه از بهمن ماه 1390 لغایت مردادماه 1391 در ایستگاه تحقیقاتی بندرگاه متعلق به پژوهشکده میگوی کشور انجام گرفت. پس از صید و توزین میگوها عملیات کالبد گشایی نمونه ها به منظور تخلیه تخمدانها انجام می شد. نتایج کلی بدست آمده نشان میدهد همزمان با افزایش دمای محیط مقادیر GSI نیز افزایش میابد. این وضعیت بدنبال تکامل اجزاء درون سلولی اووسیتها رخ میدهد که افزایش وزن و حجم تخمدانها در پی دارد. براین اساس طی ماههای مختلف مراحل مختلف از رشداووسیتها به این شرح مشاهده شد. پیش ویتلوژنیز در ماههای بهمن، اسفند،ابتدا ویتلوژنیز در ماههای فروردین، اردیبهشت و انتهای ویتلوژنیز در اواخر بهار تا تابستان رویت گردید. دستاوردهای تحقیق حاضر نشات داد تغییرات دمایی منطقه نقش انکار ناپذیری در رسیدگی تخمدانها دارد.علاوه بر این براساس نتایج اخذ شده میتوان از میگوهای پرورشی جهت مولد سازی دوره های بعدی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها